ساکشن

در تمامي اعصار و جوامع متناسب بودن اندام و ظاهر فيزيکي بدن دغدغه ذهني افراد بشر بوده است.آگاهي مردم جوامع مدرن امروزي از تاثير چاقي و تجمع بيش از حد چربي بر روي سلامت انسان و نيز بر روي فعاليت هاي روزمره او باعث شده که اين دغدغه ذهني از هر زمان بيشتر شود.چاقي عمومي و موضعي هر دو تاثير سوء قابل توجهي بر روي سلامت روحي و جسمي انسان دارد.