پروتز

پروتز Prosthesis به یک وسیله مصنوعی میگویند که جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن میشود. گرچه وسایل مصنوعی در قسمت های مختلفی از بدن بکار میروند ولی در ارتوپدی منظور از پروتز بیشتر اندام مصنوعی است اما پروتزهايي در بازار وجود دارند که مي‌توان با کار گذاشتن آن در صورت، گونه يا چانه، اين بخش‌هاي صورت را برجسته‌تر کرد و به آن فرم دلخواه دست يافت.