بوتاکس

 بوتاكس شكل تغيير يافته سم باكتريكلستريديوم بوتولينوم است. اين باكتري به طور معمول، باعث مسموميت غذايي ميشود اما با تغيير ساختمان اين سم، دارويي به نام بوتاكس به دست آمده است كه فوايد دارويي متعدد و روزافزوني دارد. بوتاكس در واقع اسم تجاري اين دارو است كه توسط شركت آلرگان آمريكا  ساخته ميشود . در ساير كشورهااين دارو به اسامي ديگري توليد مي شود كه معتبرترين آنها كه در ايران موجود است،ديسپورت نام دارد كه ساخته شركت ايپسن انگليس و مورد تاييد FDA است.